Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin A UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE NA JEJICH PRÁVA

IAN BRYAN ARCHITECTS, s.r.o., IČO: 256 27 511 (dále též jen „Nástupnická společnost“) a IAN BRYAN ARCHITECTS HOLDING, s.r.o., IČO: 279 54 935 (dále též jen „Zanikající společnost“) (společně dále též „zúčastněné osoby“) tímto oznamují podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), že do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro spisovou značku C 56058 a C 129150 byl uložen projekt fúze sloučením Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti.

Současně zúčastněné osoby upozorňují své věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách v souvislosti s fúzí sloučením (dále jen „fúze“), zejména že:

  1. Věřitelé Zúčastněných osob, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na fúzi k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na fúzi neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku.
  2. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze do obchodního rejstříku.

Projekt fúze je k dispozici rovněž na tomto odkazu: PROJEKT FÚZE

V Praze dne 24.4 2020

Za Nástupnickou společnost: Ian Michael Bryan, jednatel

Za Zanikající společnost: Ian Michael Bryan, jednatel